Telefoon : 0174 - 514 260  |  E-mail : info@adctandartsen.nl

Privacy

Uw gegevens beschermd

Voor een goede tandheelkundige behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over uw gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij uw huisarts, met uw toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier wordt verstrekt aan andere hulpverleners, zoals een parodontoloog, een orthodontist of een kaakchirurg. Dit gebeurt niet wanneer u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere tandartsen worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Als de gegevens gebruikt worden voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek of statistiek, dan moet u daarover geïnformeerd worden en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is echter niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

Beveiliging van uw gegevens

De praktijk draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij uw behandeling betrokken personen hebben toegang tot uw gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiënist, de tandartsassistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn van uw gegevens is 15 jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u nadere afspraken maken.

Recht op inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming

U heeft er recht op uw gegevens in te zien en u kunt om een (foto)kopie van uw gegevens verzoeken. Voor het verstrekken van (foto)kopieën mag een vergoeding gevraagd worden.

Als u van mening bent dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kunt u vragen deze te corrigeren. U kunt ook vragen om een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. U kunt, indien u toch prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. U behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken een reactie te ontvangen.

Recht op verwijdering en vernietiging

U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt. Een verzoek om vernietiging bekort de wettelijke bewaartermijn.

Start u een juridische procedure nádat uw tandarts aan uw verzoek om vernietiging heeft voldaan, dan dient u er rekening mee te houden dat u zichzelf hiermee een middel heeft ontnomen om bewijs te leveren. Ga daarom niet (te) lichtvaardig om met een verzoek om vernietiging van uw gegevens.

U verandert van tandarts

Wanneer u van tandarts verandert, bijvoorbeeld omdat u verhuist, een andere tandarts kiest of uw huidige tandarts met pensioen gaat, is het gebruikelijk dat uw dossier wordt overgedragen aan uw nieuwe tandarts. Wanneer u niet wilt dat uw gegevens worden overgedragen dan dient u dit kenbaar te maken. Uw dossier wordt in dat geval bewaard totdat de bewaartermijn (15 jaar) is verstreken.

Het kan voorkomen dat u zelf het dossier aan uw nieuwe tandarts wilt geven. Het is dan belangrijk om te weten dat de wet bepaalt dat het dossier eigendom van de tandarts is. Het is uiteindelijk de tandarts die bepaalt of het dossier aan u wordt afgegeven. Houdt u er in dat geval ook rekening mee, dat de tandarts u kan vragen een verklaring van afgifte te ondertekenen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

ADC is er verantwoordelijk voor te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en derhalve geheel volgens de eisen hiervan te handelen.

Wat wij met uw gegevens doen

Bij de aanvraag van informatie en/of het bestellen van producten vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag en/of voor het uitvoeren van uw opdracht tot levering van producten. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten. Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten, kunt u ons dat laten weten via de formulieren op de website. Wij blokkeren dan uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten ons bedrijf toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Vragen?

Voor vragen over de wijze waarop ADC omgaat met persoonsgegevens kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

ADC Clinic De Lier
Koningin Julianalaan 5
2678 ED De Lier

Tel: 0174 – 514 260

delier@alldentalcosmetics.nl